PRIVACY POLICY

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) firma MOGUNTIA INDASIA SP Z O O (dalej MOGUNTIA INDASIA) niniejszym informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

1. Wskazanie administratora – Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MOGUNTIA INDASIA SP Z O O z siedzibą przy ul. Nektarowej 20, 62-002 Suchy Las, adres email: moguntia@moguntia.pl

2. Wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych: Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych. W sprawach danych osobowych przetwarzanych przez MOGUNTIA INDASIA
SP Z O O można kontaktować się korespondencyjnie na adres mailowy: bhprodo.muszynscy@gmail.com

3. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: MOGUNTIA INDASIA przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) RODO w celu:

a)     nawiązania współpracy,

b)     przedstawienia oferty,

c)     realizacji zamówienia (w tym rozliczenie),

d)     realizacji podpisanej z Panią/Panem umowy

e)     udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi,

f)      udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach,

g)     dochodzenia ewentualnych roszczeń czy odszkodowań,

h)     archiwalnym

 

4. Źródło pozyskiwania danych osobowych:

a)   w wyniku zawartych umów,

b)   w wyniku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,

c)   w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe nie zostały zebrane bezpośrednio od Pani/Pana, MOGUNTIA INDASIA informuje, że Pani/Pana dane osobowe (imię, nazwisko, dane kontaktowe) zostały pozyskane z publicznie dostępnych rejestrów (np. CEIDG, KRS, strony internetowe),

5. Obowiązek podania danych osobowych: W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od Pani/Pana, podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z obowiązków wynikających z przepisów prawa lub jest niezbędne do realizacji ww. celów Administratora. Brak podania przez Panią/Pana wszystkich wymaganych danych osobowych, może skutkować brakiem możliwości wykonania ww. celów. W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

6. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych: Ujawnienie Pani/Pana danych osobowych może nastąpić tylko organom publicznym lub innym instytucjom na podstawie przepisów prawa. Będziemy przekazywać dane wyłącznie: osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki; podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy  zadanie; innym odbiorcom danych (np. organom państwowym, usługodawcy bankowemu).

7. Okresy przetwarzania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach prawa, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych, do czasu wycofania tej zgody.

8. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji: Profilowanie należy rozumieć jako formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych – Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

9. Prawa osoby, której dane dotyczą: Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania. W zakresie wynikającym z przepisów prawa można żądać ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ma Pani/Pan także prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez Panią/Pana) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia lub krajowe przepisy o ochronie danych osobowych

10. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych: Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych