KONTAKT

Zajmiemy się Twoim zgłoszeniem

Najlepsza obsługa jest również częścią najlepszych produktów. Informacje są dostępne na żądanie lub poprzez nasz formularz kontaktowy. Zespół MOGUNTIA FOOD GROUP rozpatrzy Twoje zgłoszenie tak szybko, jak to możliwe.

Bitte verwenden Sie meine Daten ausschließlich für diesen Kontakt
Bezpośrednio do właściwej osoby kontaktowej

Dział Obsługi Klienta

Dba o naszą Obsługę Klienta w Moguntia (PL)

Violetta Wencławek

Starszy specjalista d / s marketingu

Telefon: +48 61 8125 241 wew. 34

Facs: +48 61 8125 150

E-mail: v.wenclawek@moguntia.pl

Dział Obsługi Klienta

Dba o naszą obsługę klienta w Moguntia (PL)

Kamila Świątkowska

Biuro Obsługi Klienta

Telefon: +48 61 8125 241 wew. 33

Faks: +48 61 8125 150

E-Mail: k.swiatkowska@moguntia.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) firma MOGUNTIA INDASIA SP Z O O (dalej MOGUNTIA INDASIA) niniejszym informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

1.     Wskazanie administratora – Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MOGUNTIA INDASIA SP Z O O z siedzibą przy ul. Nektarowej 20, 62-002 Suchy Las, adres email: moguntia@moguntia.pl

2.     Wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych: Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych. W sprawach danych osobowych przetwarzanych przez MOGUNTIA INDASIA
SP Z O O można kontaktować się korespondencyjnie na adres mailowy: bhprodo.muszynscy@gmail.com

3.     Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: MOGUNTIA INDASIA przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) RODO w celu:

a)     nawiązania współpracy,

b)     przedstawienia oferty,

c)     realizacji zamówienia (w tym rozliczenie),

d)     realizacji podpisanej z Panią/Panem umowy

e)     udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi,

f)      udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach,

g)     dochodzenia ewentualnych roszczeń czy odszkodowań,

h)     archiwalnym

4.     Źródło pozyskiwania danych osobowych:

a)   w wyniku zawartych umów,

b)   w wyniku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,

c)   w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe nie zostały zebrane bezpośrednio od Pani/Pana, MOGUNTIA INDASIA informuje, że Pani/Pana dane osobowe (imię, nazwisko, dane kontaktowe) zostały pozyskane z publicznie dostępnych rejestrów (np. CEIDG, KRS, strony internetowe),

  1. Obowiązek podania danych osobowych: W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od Pani/Pana, podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z obowiązków wynikających z przepisów prawa lub jest niezbędne do realizacji ww. celów Administratora. Brak podania przez Panią/Pana wszystkich wymaganych danych osobowych, może skutkować brakiem możliwości wykonania ww. celów. W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

6.     Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych: Ujawnienie Pani/Pana danych osobowych może nastąpić tylko organom publicznym lub innym instytucjom na podstawie przepisów prawa. Będziemy przekazywać dane wyłącznie: osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki; podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy  zadanie; innym odbiorcom danych (np. organom państwowym, usługodawcy bankowemu).

  1. Okresy przetwarzania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach prawa, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych, do czasu wycofania tej zgody.
  2. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji: Profilowanie należy rozumieć jako formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych – Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  3. Prawa osoby, której dane dotyczą: Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania. W zakresie wynikającym z przepisów prawa można żądać ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ma Pani/Pan także prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez Panią/Pana) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia lub krajowe przepisy o ochronie danych osobowych

  1. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych: Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
KONTAKT

Zajmiemy się Twoim zgłoszeniem

Najlepsza obsługa jest również częścią najlepszych produktów. Informacje są dostępne na żądanie lub poprzez nasz formularz kontaktowy. Zespół MOGUNTIA FOOD GROUP rozpatrzy Twoje zgłoszenie tak szybko, jak to możliwe.

Bitte verwenden Sie meine Daten ausschließlich für diesen Kontakt
Bezpośrednio do właściwej osoby kontaktowej

Dział Obsługi Klienta

Dba o naszą Obsługę Klienta w Moguntia (PL)

Violetta Wencławek

Starszy specjalista d / s marketingu

Telefon: +48 61 8125 241 wew. 34

Facs: +48 61 8125 150

E-mail: v.wenclawek@moguntia.pl

 

Dział Obsługi Klienta

Dba o naszą obsługę klienta w Moguntia (PL)

Kamila Świątkowska

Biuro Obsługi Klienta

Telefon: +48 61 8125 241 wew. 33

Faks: +48 61 8125 150

E-Mail: k.swiatkowska@moguntia.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) firma MOGUNTIA INDASIA SP Z O O (dalej MOGUNTIA INDASIA) niniejszym informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

1.     Wskazanie administratora – Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MOGUNTIA INDASIA SP Z O O z siedzibą przy ul. Nektarowej 20, 62-002 Suchy Las, adres email: moguntia@moguntia.pl

2.     Wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych: Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych. W sprawach danych osobowych przetwarzanych przez MOGUNTIA INDASIA
SP Z O O można kontaktować się korespondencyjnie na adres mailowy: bhprodo.muszynscy@gmail.com

3.     Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: MOGUNTIA INDASIA przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) RODO w celu:

a)     nawiązania współpracy,

b)     przedstawienia oferty,

c)     realizacji zamówienia (w tym rozliczenie),

d)     realizacji podpisanej z Panią/Panem umowy

e)     udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi,

f)      udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach,

g)     dochodzenia ewentualnych roszczeń czy odszkodowań,

h)     archiwalnym

4.     Źródło pozyskiwania danych osobowych:

a)   w wyniku zawartych umów,

b)   w wyniku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,

c)   w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe nie zostały zebrane bezpośrednio od Pani/Pana, MOGUNTIA INDASIA informuje, że Pani/Pana dane osobowe (imię, nazwisko, dane kontaktowe) zostały pozyskane z publicznie dostępnych rejestrów (np. CEIDG, KRS, strony internetowe),

  1. Obowiązek podania danych osobowych: W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od Pani/Pana, podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z obowiązków wynikających z przepisów prawa lub jest niezbędne do realizacji ww. celów Administratora. Brak podania przez Panią/Pana wszystkich wymaganych danych osobowych, może skutkować brakiem możliwości wykonania ww. celów. W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

6.     Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych: Ujawnienie Pani/Pana danych osobowych może nastąpić tylko organom publicznym lub innym instytucjom na podstawie przepisów prawa. Będziemy przekazywać dane wyłącznie: osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki; podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy  zadanie; innym odbiorcom danych (np. organom państwowym, usługodawcy bankowemu).

  1. Okresy przetwarzania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach prawa, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych, do czasu wycofania tej zgody.
  2. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji: Profilowanie należy rozumieć jako formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych – Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  3. Prawa osoby, której dane dotyczą: Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania. W zakresie wynikającym z przepisów prawa można żądać ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ma Pani/Pan także prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez Panią/Pana) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia lub krajowe przepisy o ochronie danych osobowych

  1. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych: Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.